on Jan 12th, 2010Publikacijos

MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

 STUDIJŲ LITERATŪRA

VADOVĖLIAI

Urbanovič Jolanta. Administraciniai ir valdymo procesai senovės valstybėse. Kn. Viešasis valdymas : vadovėlis / Mykolo Romerio universitetas ; [atsakingasis redaktorius Vainius Smalskys]. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. 387 p. ISBN 9789955191858. [M.kr. 03S, 02S, 01S]

 KITOS METODINĖS PRIEMONĖS

Petukauskas, Jonas; Židonis, Žilvinas; Gudelis, Dangis; Nefas, Saulius; Stasiukynas, Andrius; Bileišis, Mantas; Urbanovič, Jolanta; Smalskys, Vainius; Ungurytė, Svajūnė; Grigūnaitė, Raminta. Viešojo administravimo atvejų analizės mokomoji medžiaga : metodinė prienonė / Jonas Petukauskas … [et al.] ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. 62 p. : iliustr, lent. ISBN 9789955194170. [M.kr. 03S]

 STRAIPSNIAI

Straipsniai ir tezės konferencijos medžiagoje ISI  Proceedings duomenų bazėje

Urbanovič, Jolanta; Wilkins, Stephen. Internationalisation as a strategy to improve the quality of higher education in small states : stakeholder perspectives in Lithuania // Higher Education Policy Basingstoke : Palgrave Macmillan Ltd. ISSN 0952-8733. March 5 (2013), p. 1-24. [ISI Master Journal List; Sociological Abstracts; ProQuest].

Urbanovič, Jolanta; Tauginienė, Loreta. Institutional responsibility vs individual responsibility: ethical issues in the management of research performance // Procedia – social and behavioral sciences. Amsterdam : Elsevier B.V. ISSN 1877-0428. 2012, vol. 00, p. 1-6. [Science Direct].

Urbanovič, Jolanta. Decentralization reforms of the general education system management in Lithuania // Changes in social and business environment : proceedings of the 3rd international conference : selected papers : November 4-5, 2009, Kaunas University of Technology, Panevėžys Institute, Lithuania / Kaunas University of Technology, Panevėžys Institute, Bank of Finland … [et al.]. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-7090. 2009, p. 445-452. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 03S]

 Straipsniai ir konferencijų pranešimai leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes

Urbanovič, Jolanta. Lithuania: decentralisation of education management // Public Sector Dynamics in Central and Eastern Europe. / Ed.: Juraj Nemec, Michiel S. de Vries. Bratislava : NISPAcee Press. ISBN 9788089013654. P. 1-11.

Vainius Smalskys, Jolanta Urbanovič. Possibilities for the Modernization of University Management within the Process of the Creation of a European Higher Education Area// Педагогика и психология = Pedagogics and Psychology: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 2077 – 6861. – Aлматы, КазНПУ им. Абая – 2012/13, Нo.1, c. 20-33.

Urbanovič, Jolanta; Patapas, Aleksandras. Decentralisation reforms of education management: theoretical and practical issues // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2012, t. 11, Nr.4, p. 659-671 : lent. Prieiga per internetą:  http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/vpa/archyvas/dwn.php?id=331047. [Academic Search Complete; Central & Eastern European Academic Source; IndexCopernicus].

Urbanovič, Jolanta; Balaikaitė, Guoda. Brandos egzaminų proceso kokybės užtikrinimo prielaidos // Švietimas : politika, vadyba, kokybė = Education Policy, Management and Quality = Образование : политика, менеджмент, качество. Šiauliai : Scientia Educologica. ISSN 2029-1922. 2011, Nr. 3(9), p. 8-21. [IndexCopernicus] [M.kr. 03S]

Urbanovič, Jolanta. Aspects of decentralization in management reforms of the education system in Lithuania // Viešoji politika ir administravimas / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Technologija. ISSN 1648-2603. 2009, Nr. 30, p. 102-113. [IndexCopernicus; Academic Search Complete (EBSCO sąrašas); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO sąrašas)] [M.kr. 03S]

Urbanovič, Jolanta; Garcia-Zamor, Jean-Claude. Tendencies of the development of public service in Lithuania // Public organization review : a global journal [elektroninis išteklius]. [S.l.] : Springer. ISSN 1573-7098. 2010, vol. 10, no. 4, p. 1-29. [SpringerLINK] [M.kr. 03S]

 

Straipsniai kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

Urbanovič, Jolanta. Rozwój akademickich programów kierunku administracji publicznej na Litwie w kontekście modernizacji administracji publicznej // Administracja publiczna : Studia krajowe i międzynarodowe = Public administration : National and International Studies. Białystok : Wyžsza Szkoła Administracji Publicznej, 2009. ISSN 1730-5306. Nr. 1 (13), 2009, p. 103-115. [M.kr. 03S]

Straipsniai ir tezės recenzuotoje konferencijų pranešimų medžiagoje

Urbanovič, Jolanta. Traditions of Public Administration in Lithuania and New Public Management in Reforms of the Education System Management // The 17th NISPAcee Annual Conference 2009 “State and Administration in a Changing World” 14-16 May, 2009, Budva, Montenegro : [elektroninis išteklius]. Budva : NISPAcee, 2009. ISBN 9788089013449. p. 1-13. [M.kr. 03S]

Urbanovič, Jolanta; Urbanovič, Leonard. Public administration reform in the Baltics // Public administration in times of crisis [elektroninis išteklius] : presented papers from the 18th NISPAcee annual conference : Warsaw, Poland, 12-14 May, 2010. Warsaw : NISPAcee Press, 2010. ISBN 9788089013524. P. 1-14 : iliustr. [M.kr. 03S]

Urbanovič, Jolanta. School autonomy in Europe // Educational change in the global context : international conference 2010, Prague, 30th August till 3rd September 2010 [elektroninis išteklius] / Charles university in Prague, Czech Comparative Education Society (CCES). Praha : [Charles university in Prague], 2010. p. 1-12. [M.kr. 03S]

Urbanovič, Jolanta. Decentralization of education management : theoretical and practical issues // Public administration of the future : presented papers from the 19th NISPAcee annual conference : May 19-22, 2011, Varna, Bulgaria. Varna : Varna Free University “Chernorizets Hrabar”, 2011. ISBN 9788089013555. P. 1-16. [M.kr. 03S]

Honingh, Marlies; Urbanovič, Jolanta [Urbanovic, Jolanta]. School autonomy and leadership in Lithuania; can the school leader or headmaster help the school to set a step ahead? // Public administration East and West : twenty years of development : the 20th NISPAcee annual conference : May 23–26, 2012, Ohrid, Republic of Macedonia (FYROM). [Bitola] : [University “St. Kliment Ohridski”], 2012. P. 1-13. [M.kr. 03S]

Urbanovič, Jolanta; Wilkins, Stephen. Reform of higher education in Eastern Europe: the role of internationalisation : ithuania – a case study // ASHE 2012. 37th annual Conference, Las Vegas, Nevada. [elektroninis išteklius] / Association for the study of higher education (ASHE). Las Vegas : ASHE, 2012. P. 1-12. Prieiga per internetą: <http://www.ashe.ws/images/2012%20ASHE%20PROGRAM.pdf>.     

Urbanovič Jolanta, Balevičienė Sandra. Theoretical and Practical Aspects of the Concept of the ‘Good School’.  5th World Conference on Educational Sciences, 06-08 February 2013, Faculty Of Economics, Sapienza universty, Rome – Italy.

Pranešimai ir tezės nerecenzuotoje konferencijų medžiagoje

Urbanovič, Jolanta. Institucinė atsakomybė vs individuali atsakomybė? // Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas : tarptautinė mokslinė konferencija 2011 m. birželio 28-30 d. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. P. 1. [M.kr. 03S]

Urbanovič, Jolanta. Mokyklų vadovų skyrimo pokyčiai // Lietuvos savivaldos institucijų strateginės plėtros galimybės : valdymas, turizmas, darbo rinka : Respublikinė mokslinė praktinė konferencija : Kėdainiai, 2012 06 07 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas, Šiaulių universitetas. Kėdainiai, 2012. P. 1. [M.kr. 07S]

Mokslo šaltinių publikacijos, mokslo apžvalgos, straipsniai kultūros, profesiniuose ir mokslo populiarinimo leidiniuose

Balevičienė, Sandra; Urbanovič, Jolanta. Mokyklų savarankiškumas: ES šalių patirtis // Švietimo problemos analizė : ŠPA : [informacinis leidinys] [elektroninis išteklius] / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo aprūpinimo centras. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. ISSN 1822-4156. 2011, Nr. 6(56) (rugpjūtis), p. 1-12. [M.kr. 07S]

Balevičienė, Sandra; Urbanovič, Jolanta. Kas yra gera mokykla? // Švietimo problemos analizė : ŠPA : [informacinis leidinys] [elektroninis išteklius] / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo aprūpinimo centras. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. ISSN 1822-4156. 2012, Nr. 3(67) (gegužė), p. 1-12 : iliustr, lent. [M.kr. 07S]

KITOS   PUBLIKACIJOS

Urbanovič, Jolanta (aut., disert.). Mokyklos autonomijos valdymo modelis = The model of school autonomy management : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03 S). Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. 56 p. : lent. [M.kr. 03S]

Urbanovič, Jolanta (aut., disert.). Mokyklos autonomijos valdymo modelis : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03 S). Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011. 179 p. : lent. ISBN 9789955192886. [M.kr. 03S]

Šiuo metu komentarai draudžiami.